محمود امانی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
محمود امانی


استاد محمود امانی

ایمیل: uni.amani@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

ليسانس: علوم اجتماعی،گرايش پژوهشگری

فوق ليسانس: جامعه شناسی

 

امتیازات علمی

دانشجوي نمونه علمی دانشگاه پيام نور بابل

 استاد جامعه شناسی و ارتباطات از سال 1387

عضو انجمن جامعه شناسی ايران

 عضو انجمن جامعه شناسی آمريکا 

 مدير و مؤسس مؤسسه فرهنگی و هنري تيسفون

 مسئول مذاكرات همکاري علمی و پژوهشی دانشگاه مازيار رويان و دانشگاه جنووا ايتاليا

 كارآفرين حوزه دانش بنيان

 بنيانگذار و استاد مؤسسه سخنوري تيسفون 

 استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر در زمينه جامعه شناسی و ارتباطات

دعوت به انجمن جامعه شناسی آمريکا جهت ايراد سخنرانی و شركت در ميزگرد علمی در سه نوبت.

 

تالیفات و مقالات

.9 تاليف كتاب كاربرد رايانه، انتشارات علم و دانش

ذيرش چکيده مقاله: Comparative survey economic ethics in Zoroaster and Islam religions  در كنفرانس تمدن اسلامی دانشگاه آكسفورد

ذيرش مقاله : Comparative survey economic ethics in Zoroaster and Islam religions و دعوت به انجمن جامعه شناسی آمريکا براي سخنرانی و شركت در ميزگرد همايش ساليانه

انجمن جامعه شناسی آمريکا

 آسيبهاي ناشی از جهانی شدن در ايران، چکيده مقاله چاپ شده در دومين همايش ملی آسيبهاي اجتماعی

ايران، انجمن جامعه شناسی ايران

بررسی جامعه شناختی فساد اداري در ايران، چکيده مقاله چاپ شده در دومين همايش ملی آسيبهاي اجتماعی

ايران، انجمن جامعه شناسی ايران

بررسی چالشها و پيامدهاي بحران هويت در ايران، چکيده مقاله چاپ شده در دومين همايش ملی آسيبهاي

اجتماعی ايران، انجمن جامعه شناسی ايران

بررسی جامعه شناختی آسيبهاي فضاي مجازي در ايران، چکيده مقاله چاپ شده در دومين همايش ملی

آسيبهاي اجتماعی ايران، انجمن جامعه شناسی ايران.

مونوگرافی روستاي درياسر 

 تاليف كتاب: تکنيک هاي سخنوري

جملات زيبا براي آغاز و پايان سخنرانی

نويسنده مقالات تخصصی جامعه شناسی در روزنامه ها و رسانه هاي ايران

 

سوابق اجرایی

  مدير روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی مازيار

  مدير عامل شركت نرم افزارهاي چندرسانه اي تيسفون 

 مسئول مذاكره دانشگاه مازيار رويان با دانشگاه جنووا ايتاليا

 عضو شوراي فناوري اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مازيار 

دبير علمی و اجرايی نخستين نمايشگاه دستاوردهاي هفته پژوهش مؤسسه آموزش عالی مازيار 

دبير اجرايی دومين و سومين نمايشگاه دستاوردهاي هفته پژوهش مؤسسه آموزش عالی مازيار 

 بنيانگذار، مدير عامل و استاد سخنوري مؤسسه سخنوري تيسفون 

 - دبير شوراي فناوري اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مازيار 

 دبير اجرايی همايش بين المللی حقوق

 دبير علمی همايش بين المللی آنلاين جامعه شناسی

 

تخصص و مهارت

كارآفرينی

طراح و مدير سايت

 تدريس سخنوري

پژوهشگر و نويسنده در زمينه جامعه شناسی و فرهنگ

كامپيوتر ، اينترنت و تجارت الکترونيک

 

سوابق دانشگاهی

 دانشگاه غير انتفاعی شمال

 مؤسسه آموزش عالی مازيار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 دانشگاه آزاد اسلامی مركز محمودآباد

 دانشگاه پيام نور مركز بابل

 دانشگاه پيام نور واحد محمودباد

 دانشگاه علوم و فنون بابل- تدريس سخنوري

 

سوابق آموزشی تدریس دروس : 

نظريه هاي جامعه شناسی

مردم شناسی فرهنگی

جامعه شناسی ارتباط جمعی

جامعه شناسی ايلات و عشاير

جامعه شناسی ورزش

جامعه شناسی حقوق

جامعه شناسی انحرافات

روش تحقيق

مبانی جامعه شناسی

آسيب شناسی اجتماعی

روابط بين الملل

شيوه هاي ارايه گفتاري و نوشتاري

مبانی مردم شناسی

بررسی مسايل اجتماعی ايران

روابط عمومی

روحيات ملل

اوقات فراغت جوانان

فرهنگ ملل

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مبانی كارآفرينی

 

 

سوابق فرهنگی

 عضو شوراي فرهنگی مؤسسه آموزش عالی مازيار

مدير روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی مازيار 

بنيانگذار و مدرس مؤسسه سخنوري تيسفون

 نويسندگی در مطبوعات ايران

مدير ومدرس مؤسسه فرهنگی و هنري تيسفون

برگزار كننده رويدادهاي فرهنگی و دانشگاهی

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد