دکتر مسعود نصرت آبادی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر مسعود نصرت آبادی


1

روزمه

مسعود نصرت آبادی

دكتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر مركز تخصصی توانمندسازي پارند

 

 

1384 كارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

1386 كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

از 1386 دانشجوي دكتري روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران )رتبه اول(

1386-1383 سردبیر ماهنامه بهداشت روان و جامعه

1384-1383 همكاري در بخش سنجش روان شناختی طب هوایی جمهوري اسلامی

1385 روانشناس شركت پروفیل ساوه

1389-1386 مدیر مركز درمانهاي تكنولوژیک آتیه

از 1388 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

از 1388 مشاور مركز اسرا بنیاد ملی بازیهاي رایانهاي

از 1389 موسس و مدیر مركز تخصصی توانمندسازي انسان پارند

از 1386 مدرس دوره هاي آموزشی تكنولوژیهاي درمانی

 

مقالات

رستمی، رضا؛ نصرت آبادی، مسعود؛ محمدي، فاطمه ( 1387 ) بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس

های AAS, APS و MAC-R . مجله پژوهش هاي روانشناختی. شماره 19 ، ص 28 - 11 .

جوشن لو، محسن؛ رستمی، رضا و نصرتآبادی، مسعود ( 1385 ) تفاوت های جنسيتي در پيش بيني كننده های

بهزيستي اجتماعي. مجله علوم روان شناختی. شماره هجدهم، ص 184 - 166 .

چوبینه، حمید؛ رستمی، رضا؛ محمدي، علی؛ باهنر، علیرضا؛ شیرانی، داریوش؛ صفدري، رضا؛ قلیانچی، آرش و

نصرت آبادی، مسعود ( 1386 ) بررسي وضعيت سلامت رواني و ويژگيهای شخصيتي صاحبان حيوانات خانگي

مراجعه كننده به كلينيك دامپزشكي دانشگاه تهران. مجله ارمغان دانش. شماره 46 ، ص 107 - 99

2

جوشن لو، محسن؛ رستمی، رضا و نصرتآبادی، مسعود ( 1385 ) بررسي ساختار عاملي مقياس جامع بهزيستي.

مجله روان شناسی معاصر. شماره نهم، ص 51 - 35

نصرت آبادی، مسعود؛ جوشن لو، حسن و جعفري كندوان، رضا ( 1387 ) بررسي پايايي و روايي مقياس پنج عامل

اصلي شخصيت. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 5 .

شاه محمدي، خدیجه؛ قربانی، نیما؛ بشارت، علی و نصرت آبادی، مسعود ( 1388 ) تاثیر پیش بین خودشناسی

انسجامی، بهشیاري و سبک هاي دفاعی بر سلامت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 39 ، ص 99-119

نصرت آبادی، مسعود؛ جوشن لو، محسن؛ محمدي فاطمه و شاه محمدي، خدیجه ( 1389 ) آیا دانشجویان

ایرانی در حال شكوفایی هستند؟ مجله روانشناسان معاصر. شماره 25 ، ص 94 - 83

رستمی، رضا؛ شاه محمدي، خدیجه؛ قائدي، غلامحسین؛ بشارت، محمدعلی؛ اكبري زردخانه، سعید؛

 نصرت آبادی، مسعود ( 1389 ) رابطه خودكارآمدي با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان

دانشگاه تهران . افق دانش، 16 ، 54 - 46 .

 

Cicognani, E.; Pirini, C.; Keyes, C.; Joshanlu, M.; Rostami, R.; Nosratabadi, M ( 2008 ). Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students. Social Participation, Sense of Community and Social Well Being. Social Indicators Research, 89, 97-112.

Joshanloo, M. & Nosratabai, M (2009). Levels of mental health continuum and personality traits. Social Indicators Research. Social Indicators Research, 90, 53-72.

Dehghani, F., Rostami, R., Nosratabadi, M. (2010). Effectiveness of Neurofeedback Training as a Treatment for Opioid-Dependent Patients, Journal of Clinical EEG & Neuroscience, 2, 23-33

Nazari,. M. A., Wallois, F., Aarabi, A., Nosratabadi , m., Berquin, P. (2010) P300 Component Modulation During a Go/Nogo Task in Healthy Children. Journal of Brain and clinical neuroscience, 2 (1), 24-30

Pouladi, F., Moradi, A., Rostami, R., & Nosratabadi, M. (2010). Source localization of the effects of Persian classical music forms on the brain waves by QEEG. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 770-773.

Rostami, R., Sadeghi, H., Karami, K. A., Nosratabadi, M., & Salamati, P. (2012). The effects of neurofeedback on the improvement of rifle shooters' performance. Journal of Neurotherapy, 16(4), 264-269.

 

كتابهای ويراستاری شده

3

كارلسون، نیل ( 1385 )، پایه های روانشناسي فيزيولوژيك، ويرايش 2005 ، ترجمه رضا رستمی و محمد حبیب نژاد،

انتشارات تبلور، تهران.

وزارت بهداشت كانادا( 1384 ) ، راهنمای عملي درمان نگهدارنده با متادون، ترجمه رضا رستمی و پروانه حدادي، انتشارات تبلور، تهران

 

كتابهای در دست چاپ يا آمادهسازی

نصرت آبادي، مسعود )زیرچاپ(. راهنماي عملی كاربرد نوروفیدبک در درمان اختلالات روانی، انتشارات تبلور.

نصرت آبادي، مسعود. تحلیل آماري روانشناسی.

 

سمينارها و كنفرانس ها:

رستمی، رضا و نصرتآبادي، مسعود. بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس های AAS ، MAC-R و APS در دانشجويان.

سومین همایش سراسري بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه علم و صنعت. 4 - 3 خرداد 1385 .

شهابی، روحالله و نصرت آبادي، مسعود. نقش مذهب در پيشگيری از گرايش نوجوانان نسبت به مصرف مواد. دومین همایش سراسري

نقش دین در بهداشت روان، دانشگاه ایران. 3 - 1 اردیبهشت 1386 .

 

Cicognani, Pirini, Keyes, Rostami, and Joshanloo, Individual and Relational Correlates

of Social Well-Being: A Cross-Cultural Comparison, presented at the conference, “Capabilities and Happiness: An International Conference” at the University of Milano-Bicocca Italy, June16-18, 2005.

Rostami, Reza & Nosratabadi, Masoud. Diagnostic Accuracy Of AAS, APS, And MAC_R Scales Of MMPI-2. " 5 Th Conference Of The International Test Commission". At Belgium, 2006.

 

 

مقالات ثبت نام شده

Nosratabadi, M., Rostami, R. (Submitted). Quantitative Electroencephalography findings in Iranian childerens with a history of AD/HD. Brain Topography.

Nosratabadi, M., Rostami, R. & Borjali, A. (Submitted). Neurofeedback treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in children: A comparison with Methylphenidate. Applied Psychophysiology and Biofeedback.

Rostami, R.; Nosratabadi, M. & Kordmirza, R. (Submitted). Examination of the Diagnostic Accuracy of Persian Versions of AAS, MAC-R, and APS. Drug and Alcohol Depedndence.

 

توانمندیها

1 تسلط به زبان انگلیسی 

2 تسلط كامل به نرمافزارهاي آماري - SPSS ، LISREL ، AMOS و  MedCalc

3 تسلط بر روشهاي بیوفیدبک، نورفیدبک و تحریک فراجمجمه اي -

4 تسلط بر تحلیل داده هاي حیاتی مانند - HRV ، EEG ، ERP و ...

 

علایق پژوهشی

 مطالعه تعامل بین مغز و كامپیوتر (BCI )

 سلامت روانی و روانشناسی مثبتگرا

 مطالعات تصویربرداري مغز

 توانمندسازي شناختی

 

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد