دکتر حمید سعیدی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر حمید سعیدی


دکتر حمید سعیدی

 استاديار پايه 6 و عضو هیات علمي گروه مديريت بازرگاني واحد يادگار امام شهرری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دکتری مدیریت بازرگانی 

سوابق تدریس

- برگزاری صدها عنوان واحد آموزشی در دانشگاههای مختلف کشور

- برگزاری دوره آموزش رفتار سازماني جهت کارکنان دانشگاه پیام نور لواسان در دی ماه سال 89

- سخنراني با موضوع "برند شخصي" در جمع اساتید دانشگاه پیام نور لواسان در بهمن ماه سال 89

- سخنراني با موضوع برندسازی مقصدهای گردشگری در واحد تهران غرب بهمن در سال 93

- برگزاری کارگاه آموزشي بازاريابي گردشگری در واحد يادگار امام در سال 94

- برگزاری کارگاه آموزشي پروپوزال نويسي در واحد يادگار امام در سال 94

- برگزاری کارگاه آموزشي برندسازی مقصدهای گردشگری در واحد يادگار امام در سال 95

- برگزاری کارگاه آموزشي آشنايي با مقاله نويسي بازاريابي در واحد يادگار امام در سال 95

 

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد