دکتر بابک سبزیان پور » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر بابک سبزیان پور


ویزیتور دیروز معلم امروز .

بیش از 20 سال سوابق اجرایی فروش در سمتهای ،ویزیتور،وصولگر ،سرپرست وصول ،سرپرست فروش ،مدیر فروش ،قاِِئم مقام مدیر عامل ،رئیس اداره بازرسی و حسابرسی

مدیر عامل .در شرکتهای بزرگ شوینده و بهداشتی ،لبنیاتی ،پروتئینی و فروشگاههای زنجیره ای 

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد