دکتر علی عباسی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی
دکتر علی عباسی


سوابق مدیریتی:
•    مدیر ارشد بخش سفارشات خارجی شرکت توانیر
سوابق تدریس:
•    مدرس سازمان مدیریت صنعتی
•    مدرس مرکز آموزش وزارت بازرگانی
•    مدرس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
تحقیقات، تالیفات و پژوهش ها:
•    تالیف اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی

حوزه تدریس:
•    مدیریت صادرات– مدیریت واردات

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد